Open Competitive Examination for Recruitment to the Grade II Posts of Customs Inspector, Customs Department, Sri Lanka – 2018

Open Competitive Examination for Recruitment of Inspector of Customs Grade II – Department of Sri Lanka Customs 2018

Recruitment to the Grade II Posts of Customs Inspector, Customs Department இலங்கைச் சுங்கத் திணைக்களத்தின் சுங்கப் பரிசோதகர் II ஆம் தரப் பதவிகளுக்குஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2018 Open Competitive Examination for Recruitment to the Grade II Posts […]

Open Competitive Examination for Recruitment to The Posts of Assistant Superintendent of Customs, Grade- Ii Department of Sri Lanka Customs – 2018

Open Competitive Examination for Recruitment – Assistant Superintendent of Customs; Grade II Department of Sri Lanka Customs இலங்கைச் சுங்கத் திணைக்களத்தின் சுங்க உதவி அத்தியட்சகர் தரம் – II பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2018