இரத்மலானை, இலங்கை-ஜேர்மன் புகையிரதத் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையத்திற்காக பயிலுநர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் – 2018

இரத்மலானை, இலங்கை-ஜேர்மன் புகையிரதத் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையத்திற்காக பயிலுநர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் – 2018 Source : GazetteT18-07-13  

தொழிநுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா (NDT) – 2018/2019

  மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம் வழங்கும்  தொழிநுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா (NDT) – 2018/2019 தகைமைகள் 2015/2016/2017 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஏதாவது ஒன்றில் *கணிதப்பிரிவில் 03* பாடங்களில் சித்தியடைந்திருத்தல். வயதெல்லை 31.12. 2017ம் திகதியன்று 24 வயதுக்கு குறைந்தவர்களாக இருத்தல் விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி 2018-08-06