தொழிநுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா (NDT) – 2018/2019

 

மொறட்டுவை பல்கலைக்கழகம் வழங்கும்  தொழிநுட்பவியலில் தேசிய டிப்ளோமா (NDT) – 2018/2019

தகைமைகள்

2015/2016/2017 ஆகிய ஆண்டுகளில் ஏதாவது ஒன்றில் *கணிதப்பிரிவில் 03* பாடங்களில் சித்தியடைந்திருத்தல்.

வயதெல்லை
31.12. 2017ம் திகதியன்று 24 வயதுக்கு குறைந்தவர்களாக இருத்தல்

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி
2018-08-06

Leave a Reply

Your email address will not be published.