இரத்மலானை, இலங்கை-ஜேர்மன் புகையிரதத் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையத்திற்காக பயிலுநர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் – 2018

இரத்மலானை, இலங்கை-ஜேர்மன் புகையிரதத் தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையத்திற்காக பயிலுநர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் – 2018

Source : GazetteT18-07-13

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.