கிராம அலுவலர் சேவையின் I ஆம் வகுப்பு அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறமைகாண் தடைதாண்டல் பரீட்சை – 2018

கிராம அலுவலர் சேவையின் I ஆம் வகுப்பு அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறமைகாண் தடைதாண்டல் பரீட்சை – 2018
Efficiency bar Examination For Officers in class I of Grama Niladhari
Service – 2018

 

Source: GazetteT18-07-26

Sharing is caring!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *